Sistemi gajenja šljive

Izvor:
Autor:
Objavljeno: 21.02.2011 u 01:45.
Kategorija: Voćarstvosistemi_gajenja_sljive

Izbor sistema gajenja

Preporučeno rastojanje sadnje, ako se kao podloga koristi džanarika, za navedene sorte šljive je 4-5 m između redova, a unutar reda 2-4 m. Gustina sadnje uslovljava intenzitet rezidbe i neophodnost primene mera za ubrzavanje rodnosti (razvođenje i savijanje grana). U zasadima velike gustine, sa malim rastojanjem između voćaka mora se primeniti intenzivna zimska ali i jedna do dve letnje rezidbe za smanjenje bujnosti stabala šljive. Takođe se za ubrzavanje rodnosti grane moraju povijati i razvoditi.

Preporučeni oblici krune su za zasade sa ređom sadnjom piramidalna kruna i kotlasta kruna, a za guste zasade (sa više od 1000 stabala šljive po hektaru) vreteno.

Piramidalna kruna

Ima 7-9 jakih, dugačkih ramenih grana na jasno formiranoj centralnoj vođici. Visina krune je 3-4 m. Ugao pod kojim izrastaju grane je 45-60 stepeni. Formira se u uslovima kada je rastojanje sadnje veće od 4x2,5 m.

Piramidalna kruna kod sorte šljive Stenlej pri razmaku sadnje 5x4


Kotlasta kruna

Ovaj oblik krune je bez centralne vođice. Ima tri do četiri skeletne grane raspoređene međusobno na podjednakom rastojanju. Ugao koji grane zaklapaju sa vertikalom je 40-45 stepeni. Na njima se obrazuje nekoliko serija sekundarnih grana na kojima su smešteni nosači rodnih grančica. Uklanjanjem centralne vođice postiže se bolja unutrašnja osvetljenost krune. Ovaj oblik je posebno pogodan za japanske sorte šljive. Osnovni nedostatak je nemogućnost njegove primene u veoma gustoj sadnji šljive.


Vreteno

To je piramidalna forma koja se formira na stablima šljive ako je rastojanje sadnje manje od 4 x 2,5 m. Ima jasno formiranu centralnu vođicu i spiralno (kružno) rapoređene kratke skelete grane, koje izrastaju pod uglom od 90 stepeni.


Gusta sadnja šljive sa vretenastom formom krune

Otvoreni rast grana jako povećava rodnost i smanjuje bujnost stabala šljive. Za skeletnu granu se ostavlja svaka umereno bujna grančica sa povoljnim uglom rasta. Ako ugao rasta nije dobar, moraju se razvoditi i savijati. To se radi sa čačkalicama, štipaljkama ili sa tegovima.

Pravilno formiranje oblika krune, posebno u gustoj sadnji, moguće je samo uz razvođenje grana korišćenjem različitih pomagala (čačakalice, štipaljke, tegovi)

Dovođenje skeletnih grana šljive u horizontalni položaj pozitivno utiče na postizanje ranih i visokih prinosa