Usvojeno 109 propisa o hrani

Izvor:
Autor:
Objavljeno: 06.03.2013 u 15:11.
Kategorija: Aktuelnostiusvojeno_109_propisa_o_hrani

Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara dosad je donijelo ukupno 109 propisa o hrani, koji su zasnovani na najnovijim naučnim saznanjima, zahtjevima i standardima koji se primjenjuju u zemljama Europske unije, te kao takvi na najbolji način osiguravaju zakonske preduslove za postizanje visokog stepena zaštite zdravlja potrošača, a subjektima u poslovanju sa hranom omogućavaju ravnopravan položaj na tržištu.
Usklađivanje propisa sa legislativom EU značajno je i zbog ispunjavanja međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, koje proistječu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a što direktno utječe na proces priključenja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.